top of page

PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u klant of leverancier bent bij Dr. Food en/of onze nieuwsbrieven ontvangt.

Wij beschikken daarvoor over persoonsgegevens van u, die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn met onze producten en diensten, om af te leveren, te factureren en nieuwsbrieven te versturen.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt en worden zeker niet aan derden verstrekt.

Wij bewaren uw gegevens in een goed beveiligde omgeving, maar als u toch aangeeft uit ons adressenbestand te willen, zullen wij uw gegevens verwijderen.


PERSOONSGEGEVENS

De volgende gegevens van u worden door Dr. Food gebruikt:
 

-Voor- en achternaam

-Post- en vestiging/afleveradres gegevens

-E-mailadres(sen)         

-Telefoonnummers

-Bankrekening nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email femke@drfood.nl

 
DOEL

Doel van het opslaan en gebruiken persoonsgegevens

Dr. Food verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Verzenden van nieuwsbrief

-Versturen van facturen en betalen van facturen

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en zakelijke contacten uit te kunnen voeren.

-Om goederen bij u af te leveren of bij u op te (laten)halen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
 

Dr. Food neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Dr. Food) tussen zit.

COOKIES

Dr. Food gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
 

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Dr. Food en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@drfood.nl

 

 

Dr. Food wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dr. Food neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via femke@drfood.nl

bottom of page